Kết nối chuỗi cung ứng

Mục tiêu: Sáng kiến dẫn đầu lĩnh vực.

Phẩm chất: Trung thực và chính trực, trí tuệ và mạnh mẽ.